Arsimi:
2000 – 2006Universiteti “Ss. Universiteti Cirili dhe Metodi, Shkup, Fakulteti Filozofik, Instituti i Psikologjisë; psikolog i diplomuar
1996 – 2000DSMU „Dr. Jovan Kalauzi ”- Manastir; infermier – teknik.

Eksperiencat e punësimit:
2012 – ende PI qendra per punë sociale Resnjë ( udhëheqes i lëndes – psikolog)
2007 – 2012Qendra ditore për personat me aftësi te kufizuara – Resnjë (psikolog)

Arsimi dhe trajnimet :
2016 – Instituti për Martesë, Familje dhe Praktikë Sistemike. Qendra për Edukim, Psikologji dhe Këshillim. Shkolla e Familjes dhe Psikoterapisë Sistemike; edukim I vazhdueshëm për psikoterapist sistematik dhe familjar.

2014 – 2016 Instituti për Martesë, Familje dhe Praktikë Sistemike. Qendra për Edukim, Psikologji dhe Këshillim. Shkolla e Familjes dhe Psikoterapisë Sistemike; këshilltarë të familjes dhe sistemit.

2010 – 2012 Shoqata e Këshilltarëve Gestalt dhe Terapistëve Gestalt të Republikës së Maqedonisë “Sinteza”, Shoqata ASPECTS – Instituti për Zhvillim Krijues, Edukim dhe Psikoterapi, Shkup, Qendra Gestalt Beograd; Këshilltar i Gestalt.

2000 -2006 Universiteti “St. Kirili dhe Metodi ”- Shkup; Fakulteti Filozofik, Instituti i Psikologjisë; psikolog i diplomuar.

1996 – 2000 SHMMSH “Dr. Jovan Kalauzi” – Manastir; infermiere – teknik

Aftësite personale dhe kompetencat: Gjuha e nënes: Gjuha shqipe Gjuhë te tjera: Gjuha maqedonase, Gjuha angleze, gjuha sërbe – kroate. Aftësi shoqërore dhe organizative: Aftësi komunikimi. Dëgjimi dhe monitorimi aktiv i gjuhës së trupit. Aftësi organizative të përvetsuara me përvoje në punën individuale dhe ekipore.