Д-р Драгана Батиќ е доктор по психолошки науки, редовен професор на Фaкултет за безбедност – Скопје. Дипломирала психологија во 1984 година на Филозофскиот факултет во Скопје, магистрирала на клиничка психологија (1998) на Филозофскиот факултет во Белград, а докторирала во 2009 во областа на клиничка психологија и менталното здравје на Филозофскиот факултет во Нови Сад. Ги предава психолошките предмети на Факултетот за безбедност на прв,  втор и трет циклус на студии, а како визитинг професор предавала клиничка психологија на приватните факултети во Македонија.

Одржува обукии семинари во рамките на стручното усовршување на професионалците во центрите за социјална работа, психолозите, наставниците, полициските службеници, судиите, јавните обвинители, вработените во казнено-поправните установи,  припадници на Министерство за одбрана, Академијата за обука на судии и јавни обвинители, Агенција за разузнавање, вработените во ЕВН, приватно обезбедување, волонтерите и вработените на Црвен крст, кои се однесуваат на вештини на комуникација и надминување на стресот во нивната работа.

Една е од основачите на прво психолошко советувалиште на студенти на Универзитетот „Св. Климент Охридски “-Битола, каде што работи индивидуална и групна психотерапија.

Како психолог во Центарот за социјална работа работи од 1990 до 2007 година на дијагностика, психосоцијална интервенција и психотерапија на малолетните престапници, конфликтни семејства, брачните парови во процес на развод на брак, деца на разведени родители, жени жртви на семејно насилство, како и со лица кои претрпеле друг вид на траума.

Од почетокот на  2007 година е во постојан работен однос на Факултетот за безбедност.

Има завршено повеќе едукации од областа на психотерапија (гешталт, системска-семејна, тарансакциона-когнитивно ориентирана), едукација за третман на жртви на семејно насилство како и психо-социјална интервенција (системски пристап во психо-социјална подршка на деца и семејства во ризик),  EMDR (Еye Movement Desensitization and Reprocessing) , во земјата и странство.

Со оглед на своето повеќедецениско искуство во работа со клиенти и едукација,  негува холистички пристап во својата терапевтска работа со користење на  гешталт терапија, ЕМДР (за работа со траума и панични напади), системска семејна, психо-социјална поддршка како и техники на релаксација, вежби за дишење, јога вежби и вежби на медитација, во зависност од проблемот на клиентот. Освен индивидуална, работи и групна психотерапија , како и партнерска психотерапија.

Учествувала во бројни истражувања и проекти, научни и стручни конференции во земјата и во странство. Се занимава со клиничка и криминалистичка психологија и со психологија на стресот. До сега има објавено четири книги, и над 50 научни и стручни трудови.

Член е на Комората на психолозите на Македонија, на Здружение за  психотерапија и едукација и  член е на Здружение за психотерапија ЕМДР на Северна Македонија (EMDR MKD).Има посебна лиценца за вршење на психолошка дејност во областа на психологија на здравје – Психотерапија.

Објавени книги:

Психологија на криминално однесување, основен учебник, Факултет за безбедност-Скопје, 2020

Психологија на комуникацијата,Факултет за безбедност, Скопје, 2012, основен учебник

 Психопатологија, Факултете за безбедност-Скопје, Скопје, 2016, основен учебник

Deca i razvod: Perspektiva adolescenta, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010 (македонски превод на оваа книга е моментално во печат)

Избрани публикации

Batic D.: Psychosocial aspect of crisis caused by coronavirus covid-19 in the Repubic North Macedonia,  12International Scientific Conference, 30 Years of Macedonian State, Faculty of security, 2021

Ristevska-Dimitrovska G., Batic D. The impact of COVID-19 on mental health of healthcare workers and police/army forces in the Republic of North Macedonia. November 2020. European Neuropsychopharmacology 40(3):S479

 Batic D.: Model psiho-socijalne intervencije sa decom razvedenih roditelja, Psihološka razmatranja i perspektive, Temtski zbornik radova, Department za psihologiju, Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Niš, 2016

Batic D.: Can criminal behavior change: Treatment of cinvincts,  INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHING SECURITY – APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES, University ―St. Kliment Ohridski‖ Bitola Faculty of Security- Skopje,  Ohrid 2015

Batic D.: Koncept rezilientnosti (otpornosti): Kako ranjivost može da se pretvori u snagu, plenarno izlaganje, Tematski Zbornik (I deo) , Unaprđenje kvaliteta života djece i mladih, VI Međunarodno-stručna konferencija, Ohrid, Makedonija, 2015

Batic D.: Refugee family trauma, БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ / SECURITY DIALOGUES  ISSN 1857-7172  eISSN 1857-8055 Година 8, Број 2, 2017/Vol. 8, No. 2, 2017

Krsteska R. Batic D., Gorgevic A. :The relation between some personality traits and late life depression, INTERNATIONAL RESEARCH JOURNALISSN 2303-9868 PRINT ,ISSN 2227-6017 ONLINEЕкатеринбург 2017

Batic D: Deprivation and stress as psychological impacts of imprisonmet,  FACULTY OF SECURITY – SKOPJE, IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “SECURITY SYSTEM REFORMS AS A PRECONDITION FOR EURO-ATLANTIC INTEGRATIONS”, 2018

Batic D., Gurcinovska M: Let us transcend the barriers together- improvement of mental health of visually impaired women and singlemothers, 13 IFTA World Family Therapy Congress, November, 14-17 2001. Porto Alegre, Brazi

Ако сте во криза и се плашите за својот живот - немојте да ја користите оваа страница, повикајте брза помош 194 или обратете се во најблиската здравствена установа до вас.