Проф. д-р. Драгана Батиќ

Д-р Драгана Батиќ е доктор по психолошки науки, редовен професор на Фaкултет за безбедност – Скопје. Дипломирала психологија во 1984 година на Филозофскиот факултет во Скопје, магистрирала на клиничка психологија (1998) на Филозофскиот факултет во Белград, а докторирала во 2009 во областа на клиничка психологија и менталното здравје на Филозофскиот факултет во Нови Сад. Ги предава психолошките предмети на Факултетот за безбедност на прв,  втор и трет циклус на студии, а како визитинг професор предавала клиничка психологија на приватните факултети во Македонија.