Образование:
2002-2006Гимназија ,,Јосип Броз – Тито,, – Битола
2006-2011Филозофски Факултет, Институт за Психологија – Скопје
2011 –Постдипломски студии на Меѓународни односи и разрешување конфликти на Филозофски Факултет – Скопје
2012Стажирање на Универзитетска клиника за психијатрија, оддел Ц – Скопје

Работно искуство:
2013 –Здравствен дом „ Хаим Абраванел“ – Медицина на трудот – Битола

Обуки:
Завршена обука по Когнитивно – Бихејвиорална психотерапија со стекнато звање за когнитив- бихејвиорален советник

Институт “Алтернатива“- Европски Акредитиран Тренинг Институт за Психотерапија
Програма за едукација од семејна и системска психотерапија – сертифициран СЕМЕЕН И СИСТЕМСКИ СОВЕТНИК (во тек на четврта година од едукација за семејна и системска психотерапија)

Трансакциона анализа – 100 часови

Психолог во проект за Семејно насилство во Македонија, спроведен од Институт за Социлошки и политичко-правни истражувања- Скопје

Психолог во проект за психосоцијална работа со деца од ранливи популации In4Child, спроведен од Висока медицинска школа, Универзитет „Св. Климент Охрдиски“ Битола

Член во невладина организација за борба против семејното насилство SEMPER- Битола

Лиценциран психолог во Комора на психолози на Република Северна Македонија

Ако сте во криза и се плашите за својот живот - немојте да ја користите оваа страница, повикајте брза помош 194 или обратете се во најблиската здравствена установа до вас.