Марија Димовска

Образование:
2008 – 2011СОУ „Крсте П. Мисирков“ Демир Хисар Општа гимназија
2011 – 2015М.С.У  „Г. Р. Державин“ Битола Факултет за психологија Битола Дипломиран Психолог
Завршена пракса  1 месец во ЕЛЕМ АД подружница РЕК Битола 1 месец во Домот за деца со хедикеп и деца од улица, Битола 1 месец во ЈЗУ Психијатриска болница, Демир Хисар
2019М.С.У  „Г. Р. Державин“ Битола Последипломски Студии Магистер по Психолошки Науки
Работно искуство:
2016Дипломиран психолог  во ООУ„Браќа Миладиновци“ с. Жван
2016 – 2018Дипломиран психолог  во ОУ„Гоце Делчев“ Демир Хисар
2018 –ЈЗУ Психијатриска Болница – Демир Хисар
Обуки:
• Сертифициран Семеен и Системски Советник во завршна година на програмата за едукација за Семејна и Системска Психотерапија – од страна на Институт Алтернатива Европски акредитиран тренинг институт
• Завршена обука за Психодијагностика – спроведена од Институт Алтернатива Европски акредитиран тренинг институт
• Сертифицирано Активно учество на Конференција за психологија и психотерапија Битола 2016
• Сертифицирано учество на Обука за тренери – Компас организирана од Луна Тринити – тренинг центар за личен развој, комуникација и советување
• Проект “In4Child” за психосоцијални и здравствени интервенции за добросостојбата на децата од ранливи популации спроведен од Универзитет “Св. Климент Охридски” Висока Медицинска Школа – Битола