Наташа Бекирова

бразование:
Октомври 2013Дипломиран Психолог Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Филозофски факултет, Скопје
Работно искуство:
Март 2020 –Психолог и семеен советник во “Здружение за поддршка на деца и
семејства со атипичен развој Хармоничен свет “ – Битола
Април 2019 – Декември 2020Проект „In4Child“ спроведен од Универзитет „Св.Климент Охридски“ Висока медицинска школа- Битола.
(Едукација, реинтеграција, ресоцијализација, враќање во училиште, едукација и
развивање на животни вештини на деца кои живеат и питачат на улица,
ранливи групи деца)
2017 – 2019Психолог во приватна установа за деца-“ Детска градинка Твити” –
Битола
2014 – 2020персонален и образовен асистент на дете со аутизам во Основно
училиште д-р ”Трифун Паносвки” во Битола
2014 – 2018работа како терапевт на деца со аутизам во “Центар за деца со
аутистичен спектар на нарушувања Марко Поло” – Битола
Декември 2012 – Март 2013Истражување на јавно мислење на проект истражување за Европска Унија на територијата на Македонија, нарачана од Агенција за истражување Галуп, Будимпешта, Унгарија
Октомври 2011 – Ноември 2011Волонтерска работа во СОС детското село – Скопје
Обуки:
Едукант во четврта (последна) година за Системска и Семејна психотерапија при Институт за Системска и семејна пракса Алтернатива – Скопје