Проф. д-р. Гордана Ристевска Димитровска

Образование и работно искуство:
2000-2007Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј “- Скопје
2007-2012Постдипломски студии по медицински науки – област психијатрија – Медицински факултет
Скопје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Скопје
Магистерски труд: Невротрофен фактор со мозочно потекло (BDNF) како биолошки маркер за депресивно растројство
2008-2012Специјализација по психијатрија, Медицински факултет Скопје
2010-2012Едукација за системска и семејна психотерапија – Системски и семеен советник
2009-2012Асистент по психијатрија и неврологија на Висока медицинска школа, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
2012-2016Докторски студии на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Програма – Клиничка медицина
Докторска теза: Влијанието на депресијата врз квалитетот на животот кај жени болни од рак на дојка
2012-2016Виш предавач на Висока медицинска школа, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола:
Фармакологија, Медицинска психологија со комуникациски вештини, Здравствена нега.
2016-Професор на Висока медицинска школа, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола:
Фармакологија, Медицинска психологија со комуникациски вештини, Здравствена нега.
2012-2014Дополнителна работа како психијатар во КПУ Затвор Битола
2016 – Дополнителна работа како психијатар/ психотерапевт во Центарот за психотерапија и психолошко советување Божилак Битола
2018 –Психолошко советувалиште за студенти на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола
Член на:

Лекарска комора на Република Северна Македонија,
Македонска психијатриска асоцијација,
International Psycho-oncology Society,
European College of Neuropsychopharmacology

Обуки:

Мај 2011– Tренинг за тренери за работа со лица кои преживеале психотраума – Организирано од Eвропска мрежа за трауматски стрес (TENTS-TP)
Декември 2011 – Обука за терапија со метадон и бупренорфин, организирана од СЗО
2011 – Целосен превод на книга „Сестрински дијагнози во психијатриско сестринство“, автор Mary C.Townsend
Ноември-Декември 2012 – Учесник во серија обуки за разрешување на конфликти во рамки на проектот „Социјална инклузија на лица кои отслужиле затворска казна“ – проект финансиран од прекуграничната програма ПЈР Македонија – Албанија (IPA 2007-2013)
Мај 2012 – Септември 2014 – Проект Менаџер за проектот „Алтернативни претшколски активности“ акроним Early Childhood Care, Водечки партнер Висока медицинска школа Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, финансиран од прекуграничната програма помеќу Грција и ПЈР Македонија (ИПА 2007-2013), буџет 504,000.EUR
Август 2015 – Ноември 2016 – Проектен администратор за проектот „Прекуграничен центар за регенеративна медицина со матични клетки“ Acronym REMEDIC, Партнери: Аристотел Универзитет Солун и Висока медицинска школа Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, финансиран од прекуграничната програма помеќу Грција и ПЈР Македонија (ИПА 2007-2013), буџет 485,303.EUR
Мај 2018 – Ноември 2020 – Експерт психијатар за проектот „ Психосоцијални и здравствени интервенции за деца од ранливи популации“ акроним In4Child, Партнер Висока медицинска школа Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, финансиран од прекуграничната програма помеѓу Грција и ПЈР Македонија (ИПА 2014-2020), буџет 890,000.EUR

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

  1. Ristevska-Dimitrovska G., Batic D. The impact of COVID-19 on mental health of healthcare workers and police/army forces in the Republic of North Macedonia. November 2020. European Neuropsychopharmacology 40(3):S479
  2. Ristevska-Dimitrovska G , Shishkov R , Gerazova VP , Vujovik V , Stefanovski B , Novotni A , Marinov P , Filov I . Different serum BDNF levels in depression: results from BDNF studies in FYR Macedonia and Bulgaria. Psychiatr Danub. 2013Jun;25(2):123-7.
  3. Ristevska-Dimitrovska G, Stefanovski P, Smichkoska S, Raleva M, Dejanova B. Depression and Resilience in Breast Cancer Patients. Maced J Med Sci. 2015 Dec 15;3(4):661-5.
  4. Ristevska-Dimitrovska G, Filov I, Rajchanovska D, Stefanovski P, Dejanova B. Resilience and Quality of Life in Breast Cancer Patients. Maced J Med Sci. 2015 Dec 15;3(4):727-31.