Проф. д-р. Гордана Станковска

Образование:
1978 – 1983Доктор по медицина, Медицински факултет, УКИМ, Скопје
Специјализација по невропсихијатрија, Медицински факултет,
УКИМ, Скопје
1986 – 1990Специјализација по невропсихијатрија, Медицински факултет,
УКИМ, Скопје
1991– 1992Субспецијализација по психофармакотерапија, Медицински факултет, Белград
1990 – 1992Магистер по медицински науки, УКИМ, Скопје
Магистерски труд: Аспекти на хуморалниот и целуларниот имунитет кај шизофренијата
1993 – 1996Доктор по медицински науки, Медицински факултет Белград
Докторска теза: Ефектна терапијата со антипсихотици врз имуниот систем кај Шизофренијата
2000 – 2001Доктор по социолошки науки, Институт за социолошки и политички науки, Скопје
Докторска теза: Агресивниот криминалитет кај шизофрените психози

Работно искуство:

1984 – 2007Невропсихијатар, ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје
2007 – 2012Доцент, Катедра по психологија, Филозофски факултет, Универзитет во Тетово, Психологија на деца со попреченост во развојот, Психопатологија
2012 – 2017Психопатологија на деца и млади, Клиничка психологија
Вонреден професор, Факултет за медицински науки, Катедра по психологија, Филозофски факултет, Универзитет во Тетово
Медицинска психологија, Психијатрија, Психопатологија,
Психопатологија на деца и млади, Клиничка психологија
2018 –Редовен професор, Факултет за медицински науки, Катедра по психологија, Филозофски факултет, Универзитет во Тетово
Медицинска етика и психологија, Психијатрија, Психопатологија,
Психопатологија на деца и млади, Клиничка психологија
2018 –Консултант во Центар за деца со нарушувања во говор и слух “Фонацио” во Скопје

Член на:
Лекарска комора на Република Северна Македонија, Македонска психијатриска асоцијација, Здружение на имунолозите на Република Северна Македонија, European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)

Студиски престои:
Институт за имунологија и вирусологија – Белград, Психијатриска Клиника – Белград,
Центар за клиничка имунологија – Белград,
Центар за судска психијатрија – Загреб,
Институт за клиничка психологија – Белград,
Центар за ментални нарушувања – Берлин

Истражувачки проекти:
2017-2018 Национален проект “Развојни програми за работа на дневните центри за деца со попреченост” реализиран меѓу тимот на НВО ,” ИМАГО ПЛУС”(Весели З., Станковска Г., Ангелкоска С. и др.) подржан од УНИЦЕФ во соработка со МТСП
2019 Националенпроект “Инклузивно образование и подршка на учениците со попреченост во развојот”, реализиран меѓу тимот на Центар “Савант” (Станковска Гордана и др.) и Ресур за образование на Град Скопје