Проф. д-р. Гордана Станковска

Образование:
1978 – 1983Доктор по медицина, Медицински факултет, УКИМ, Скопје
Специјализација по невропсихијатрија, Медицински факултет,
УКИМ, Скопје
1986 – 1990Специјализација по невропсихијатрија, Медицински факултет,
УКИМ, Скопје
1991– 1992Субспецијализација по психофармакотерапија, Медицински факултет, Белград
1990 – 1992Магистер по медицински науки, УКИМ, Скопје
Магистерски труд: Аспекти на хуморалниот и целуларниот имунитет кај шизофренијата
1993 – 1996Доктор по медицински науки, Медицински факултет Белград
Докторска теза: Ефектна терапијата со антипсихотици врз имуниот систем кај Шизофренијата
2000 – 2001Доктор по социолошки науки, Институт за социолошки и политички науки, Скопје
Докторска теза: Агресивниот криминалитет кај шизофрените психози

Работно искуство:

1984 – 2007Невропсихијатар, ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје
2007 – 2012Доцент, Катедра по психологија, Филозофски факултет, Универзитет во Тетово, Психологија на деца со попреченост во развојот, Психопатологија
2012 – 2017Психопатологија на деца и млади, Клиничка психологија
Вонреден професор, Факултет за медицински науки, Катедра по психологија, Филозофски факултет, Универзитет во Тетово
Медицинска психологија, Психијатрија, Психопатологија,
Психопатологија на деца и млади, Клиничка психологија
2018 –Редовен професор, Факултет за медицински науки, Катедра по психологија, Филозофски факултет, Универзитет во Тетово
Медицинска етика и психологија, Психијатрија, Психопатологија,
Психопатологија на деца и млади, Клиничка психологија
2018 –Консултант во Центар за деца со нарушувања во говор и слух “Фонацио” во Скопје

Член на:
Лекарска комора на Република Северна Македонија, Македонска психијатриска асоцијација, Здружение на имунолозите на Република Северна Македонија, European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)

Студиски престои:
Институт за имунологија и вирусологија – Белград, Психијатриска Клиника – Белград,
Центар за клиничка имунологија – Белград,
Центар за судска психијатрија – Загреб,
Институт за клиничка психологија – Белград,
Центар за ментални нарушувања – Берлин

Истражувачки проекти:
2017-2018 Национален проект “Развојни програми за работа на дневните центри за деца со попреченост” реализиран меѓу тимот на НВО ,” ИМАГО ПЛУС”(Весели З., Станковска Г., Ангелкоска С. и др.) подржан од УНИЦЕФ во соработка со МТСП
2019 Националенпроект “Инклузивно образование и подршка на учениците со попреченост во развојот”, реализиран меѓу тимот на Центар “Савант” (Станковска Гордана и др.) и Ресур за образование на Град Скопје

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 1. Stankovska G., Dimitrovski D., Angelkoska S., Ibraim Z., Uka V. Emotional Intelligence, Test Anxiety and Academic Stress among University Students, XVI Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Education in Modern Society, Golden Sands, Varna, Bulgaria, 11 – 15 June 2018, BCES Conference Books, Vol.16, No.1, pp.157-164, 2018, ISSN 1314-4693(print) ISSN 2534-8426(online) ISBN 978-619-7326-02-4 ISBN 978-619-7326-03-1 (online)
 2. Stankovska G., Dimitrovski D. The biological and psychological needs of adolescents with autism spectrum disorder, International Journal of Knowledge, Innovation and Entrepreneurship, Volume 7, No 1, 2019, pp. 5-18, Print ISSN 2054-3662 Online ISSN 2054-3670
 3. Stankovska G., Memedi I. Stress, Anxiety and Depression in Patients with Cardiovascular Diseases, International Journal of Medical Sciences, ACTA MEDICA BALKANICA, No. 9-10, 2020, pp.46-52, ISSN 2545-4110 (Print) ISSN: 2545-4870 (Online)
 4. Stankovska G., Mental health problems of refugee children: A case study of Transit Center Intervention in the Republic of Macedonia, Culture and Education, 2019,No 2. (124), pp.91-106, DOI.10.15804/kie.2019.02.06, ISSN: 1230-266X
 5. Stankovska G., Memedi I., Dimitrovski D. Coronavirus COVID-19 Disease, Mental health and psychosocial support, Society Register 2020/4(2033:48, ISSN 2544-5502, DOI:10.14746.sr.2020.4.2.03
 6. Stankovska G., Braha R., GrncharovskaPandiloska S. Relationship between optimism-pessimism, learning style and teaching style among medical students. XVIII Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Educational Reforms Worldwide, Sophia, Bulgaria, 22 – 26 June 2020, BCES Conference Books, Vol.18, pp.163-169, 2020, ISSN 1314-4693(print) ISSN 2534-8426(online) ISBN 978-619-7326-09-3 (print) ISBN 978-619-7326-10-9 (online)
 7. Stankovska G., Memedi I. Positive and negative symptoms, cognitive deficits and antipsychotic treatment in schizophrenic patients, 33rd ECNP congress(vitrual), 12-15.09.2020, Viena, Austria, European Neuropsychopharmacology, Vol. 40, Supplement 1, November 2020, Page S460, https://doi.org//j.euroneuro.2020.09.598
 8. Stankovska G., Memedi I. The right to inclusive education for children with disabilities in the Republic of North Macedonia: Opportunities and challenges. Society Register 2020/ 4(4):209-226, ISSN 2544-5502, DOI:10.14746.sr.2020.4.4.10
 9. Stankovska G., Memedi I., Dimitrovski D. Loneliness and internet use among university students, ISCEST Journal – Current Studies in Comparative Education, Science and Technology, Volume 7, Issues 1 & 2, December 2020, ISSN 2465-7050 (print)
 10. Stankovska G., Dimitrovski D., Ibraimi Z., Memedi I. Online learning, Social Presence and Satisfaction among University Students during the COVID-19 Pandemic, XVIX Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), BCES Conference Books, New Challenges to Education lessons from Around the World,, Sophia, Bulgaria, 22 – 25 June 2021, Vol.19, pp.181-188, 2021, ISSN 1314-4693(print) ISSN 2534-8426(online) ISBN 978-619-7326-10-9 (online)
 11. Stankovska G., Dimitrovski D., Brahha R. COVID-19 outbreak, mental health and psychological counseling among university students. Comparative School Counseling, Vol.1, 109-119,2021, ISSN 2738-8484 (online)

Ако сте во криза и се плашите за својот живот - немојте да ја користите оваа страница, повикајте брза помош 194 или обратете се во најблиската здравствена установа до вас.